EN

Имаме удоволствието да Ви информираме, че „КЕДЪР ДИЗАЙН“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.089-3543 с наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание на проекта:

„КЕДЪР ДИЗАЙН“ ООД е дружество с основна икономическа дейност с код по КИД-2008 31.09 Производство на други мебели.

Проектът е свързан с предоставяне на подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 2019 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел/и на проектното предложение:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Дата на стартиране на проекта:

09.11.2021 г.

Дата на приключване на проекта:

09.02.2022 г.www.eufunds.bg

Проект № BG16RFOP002-2.089-3543 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Project № BG16RFOP002-2.089-3543 “Support for Small Enterprises with Turnover above 500 000 BGN to Overcome the Economic Impact of the COVID-19 Pandemic”, financed by the Operational programme “Innovation and Competitiveness”, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund under the REACT-EU.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КЕДЪР ДИЗАЙН“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.